Categoriearchief: Eye-openers

Een curriculum is nog geen visie

Een curriculum is nog geen visie

Het Platform Onderwijs2032 heeft een knappe prestatie geleverd met het onlangs verschenen eindrapport ‘Ons Onderwijs2032‘, concludeert Prof. dr. Gert Biesta. Maar daarmee is de discussie nog niet af, waarschuwt hij tegelijkertijd. De belangrijkste reden voor de discussie is dat toekomstbestendig onderwijs onvoldoende heeft aan een beschrijving van wat leerlingen moeten kennen en kunnen. Het onderwijs heeft behoefte aan een meer doordachte en meer expliciete visie. Een curriculum is weliswaar onderdeel van zo’n visie, maar valt er niet mee samen.

Amsterdam pioniert met schoolideeën

Amsterdam pioniert met schoolideeën

Een school gericht op jongens of met lesstof gemaakt door ouders en buren: Amsterdam loopt graag vooruit op de plannen van staatssecretaris Sander Dekker. Vorig jaar schreef de Amsterdamse onderwijswethouder Simone Kukenheim (D66) een prijsvraag uit voor Amsterdammers om met plannen te komen voor ‘onze nieuwe school in Amsterdam’. In totaal hebben zich 124 verschillende ‘schoolmakers’ gemeld met zeer uiteenlopende ideeën. Na een voorselectie ontvangen vier initiatieven subsidie en krijgen van de gemeente – als het zover is – ook een schoolgebouw om hun plan te realiseren.

Niet ouders, maar ontspoorde zoektocht identiteit aanleiding tot radicalisering

Niet ouders, maar ontspoorde zoektocht identiteit aanleiding tot radicalisering

Onder leiding van de Utrechtse pedagogen Micha de Winter en Stijn Sieckelinck hebben Nederlandse, Britse en Deense wetenschappers onderzoek gedaan onder gederadicaliseerde jongeren en hun familie. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat ouders zelden de rechtstreekse aanleiding voor radicalisering van hun kinderen zijn. Radicalisering ontstaat bij identiteitsontwikkeling. Waar de opvoeders niet in kunnen voorzien, wordt geleverd door radicale groepen: een duidelijke identiteit, houvast, een duidelijk doel en het gevoel ergens bij te horen. De onderzoekers adviseren dan ook beleid en actie op deze gebieden: de pedagogische coalities tussen ouders, scholen en andere betrokkenen moeten versterkt worden.

Nationale Onderwijsweek

Van maandag 5 oktober tot en met vrijdag 9 oktober duikt NPO Doc terug in de schoolbanken in het kader van de Nationale Onderwijsweek. Politieke woordvoerders op het gebied van onderwijs, zoals Arie Slob en Mohammed Mohandis, tippen diverse documentaires die te maken hebben met hun vakgebied. Deze documentaires, waaronder CitostressOnderwijzer aan de macht, Superschool en Ondergang van een onderwijsgigant zijn allemaal te zien op NPO Doc.

Herstel Nederlands als tweede taal snel

Herstel Nederlands als tweede taal snel

Door alle oorlogsellende in de wereld zijn veel mensen op de vlucht. Dat brengt vraagstukken met zich mee op het gebied van huisvesting en werk voor deze mensen. Er zal goed taalonderwijs nodig zijn, voor kinderen én volwassenen. Taal is namelijk de sleutel tot verder onderwijs, tot integratie en tot werk. Martin Minnema pleit dan ook voor goed en professioneel taalonderwijs. Taalonderwijs, dat halverwege de jaren ’90 van de vorige eeuw op een hoog niveau stond.

Watertanden van een curriculum dat lesgeven kinderspel maakt

Watertanden van een curriculum dat lesgeven kinderspel maakt

René Kneyber is leraar en onder meer lid van de Onderwijsraad. Hij is voor de oprichting van de Lerarenraad, waardoor leraren (directe) invloed krijgen op het curriculum. Daarbij biedt de Lerarenraad ook een unieke kans aan leraren zelf, namelijk: daadwerkelijke zeggenschap over de kern van hun vak. Dat leidt op haar beurt tot meer mogelijkheden voor innovatie.

1 op de 5 docenten vermijdt gesprekken in de klas over gevoelige onderwerpen

1 op de 5 docenten vermijdt gesprekken in de klas over gevoelige onderwerpen

Uit het onderzoek Maatschappelijke thema’s in de klas. Hoe moeilijk is dat? van het Ministerie van Onderwijs blijkt dat gevoelige onderwerpen als ‘integratie’, ‘homoseksualiteit’ en ‘holocaust’ vermeden worden door docenten om klassikaal te bespreken. In dit radio-interview geeft staatsecretaris Sander Dekker aan hoe de overheid deze docenten wil gaan ondersteunen.

Culturele rijkdom. En een kruidvat.

Culture rijkdom. En een kruidvat.

Docent, studieadviseur en vertrouwenspersoon Machteld de Jong ziet dat docenten en allochtone studenten niet altijd even soepel met elkaar omgaan. Doodzonde, vindt zij, vooral ook omdat wederzijds onbegrip en wantrouwen leidt tot studievertraging en zelfs uitval. En ze schreef er een boek over: Diversiteit in het hoger onderwijs. Dit boek ondersteunt docenten, managers en beleidsmedewerkers bij de inrichting en uitvoering van het onderwijsproces. Daarbij ligt het accent op de effectieve omgang en communicatie tussen docenten en studenten in een hoger onderwijsomgeving die steeds multicultureler wordt.

Wijsheid voor alle kleuters

Wijsheid voor alle kleuters

Filosofieonderwijs is geen luxeproduct voor vwo-scholieren, maar essentieel voor alle schooltypen. Voorzien we kinderen daar niet van, dan is de kleuter van nu in 2032 een hulpeloze burger in een uitgeklede democratie, betogen vier filosofen in dit essay. Want het belang van filosofie toont zich onmiddellijk in de vraag waar we in de toekomst klaar voor moeten zijn. Filosofie is bij uitstek de oefening met wat de toekomst het meest kenmerkt, namelijk: het ongewisse.

Pesten wordt minder als leerlingen elkaar kennen

Pesten wordt minder als leerlingen elkaar kennen

Uit het promotieonderzoek van psycholoog Yvonne van den Berg blijkt dat er minder wordt gepest als de leerkracht kinderen, die elkaar niet aardig vinden, dichter bij elkaar zet in de klas. Na drie maanden gaan de kinderen elkaar aardiger bejegenen. Daardoor verbetert het klimaat in de klas, ontstaat er minder pestgedrag en vallen er minder kinderen buiten de groep. Van den Berg wil na haar promotie een vervolgstudie doen naar klassenindelingen, waarin ze haar bevindingen wil combineren met al bestaande onderwijskundige onderzoeken.